PUMZI (2010) Written and Directed by Wanuri Kahiu

FOR OUR LAND (2008) Directed by Wanuri Kahiu

From A Whisper (2008) Written and Directed by Wanuri Kahiu

The Spark That Unites (2007) Written and Directed by Wanuri Kahiu